ප්‍රකාශනය බාගත කර ගැනීම සඳහා Download   මත Click කරන්න.
ප්‍රකාශනයබාගත කරමු
[03-09-2018 19:11:50] 2018 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[03-09-2018 19:09:02] 2018 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[03-09-2018 18:59:51] 2018 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[26-07-2018 04:02:12] 2018 අගෝස්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[26-07-2018 04:02:12] 2018 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[26-07-2018 04:02:10] 2018 අගෝස්තු මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[26-07-2018 04:01:55] 2018 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[01-07-2018 19:20:42] 2018 ජූලි මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[01-07-2018 19:20:41] 2018 ජූලි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[01-07-2018 19:20:40] 2018 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[12-06-2018 00:29:13] 2018 ජූනි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[08-06-2018 00:36:41] 2018 ජූනි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[08-06-2018 00:36:39] 2018 ජූනි මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[08-06-2018 00:36:38] 2018 ජූනි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[08-06-2018 00:36:12] 2018 මැයි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[08-06-2018 00:34:57] 2018 මැයි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[08-06-2018 00:34:55] 2018 මැයි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[28-03-2018 18:25:09] 2018 අප්‍රියෙල් මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[28-03-2018 18:03:49] 2018 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[28-03-2018 18:03:48] 2018 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[05-03-2018 22:09:05] 2018 මාර්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[29-01-2018 08:30:04] 2018 පෙබරවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[29-01-2018 08:26:18] 2018 පෙබරවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[29-01-2018 08:25:40] 2018 පෙබරවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[22-01-2018 06:07:12] 2018 ජනවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[13-01-2018 07:58:38] 2018 ජනවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[06-01-2018 08:04:17] 2018 ජනවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[01-12-2017 04:01:45] 2017 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[01-12-2017 04:01:42] 2017 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[01-12-2017 04:01:40] 2017 දෙසැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[22-10-2017 23:33:02] 2017 නොවැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[22-10-2017 23:19:25] 2017 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[22-10-2017 23:19:09] 2017 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[01-10-2017 22:38:02] 2017 ඔක්තෝම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[01-10-2017 22:37:28] 2017 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[01-09-2017 03:04:14] 2017 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය - මැදිහත් වීමේ යැදුම්Download
[01-09-2017 03:04:02] 2017 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[01-09-2017 03:03:58] 2017 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය - පශ්චත්තාපයේ මෙහෙයDownload
[01-09-2017 03:02:14] 2017 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[01-09-2017 03:02:03] 2017 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[03-08-2017 01:34:50] 2017 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[28-07-2017 18:49:28] 2017 අගෝස්තු මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[28-07-2017 18:45:32] 2017 අගෝස්තු මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[01-07-2017 20:07:49] 2017 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[28-06-2017 04:53:43] 2017 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[28-06-2017 04:53:26] 2017 ජූලි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[28-06-2017 04:53:26] 2017 ජූලි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[03-05-2017 07:42:45] 2017 මැයි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[03-05-2017 07:42:44] 2017 මැයි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[03-05-2017 07:42:43] 2017 මැයි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[18-04-2017 22:23:18] 2017 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[30-03-2017 21:12:28] 2017 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[28-02-2017 23:23:06] 2017 මාර්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[01-02-2017 05:17:47] 2017 පෙබරවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[01-02-2017 05:17:46] 2017 පෙබරවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[01-02-2017 05:17:45] 2017 පෙබරවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[30-12-2016 06:27:28] 2017 ජනවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[30-12-2016 06:27:19] 2017 ජනවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[30-12-2016 06:27:14] 2017 ජනවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[19-12-2016 06:53:30] 2016 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[30-11-2016 22:47:59] 2016 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[30-11-2016 22:47:52] 2016 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[30-11-2016 22:47:47] 2016 දෙසැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[07-11-2016 23:08:31] 2016 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[07-11-2016 23:08:26] 2016 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[07-11-2016 23:08:17] 2016 නොවැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[17-10-2016 05:00:01] 2016 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[29-09-2016 23:35:11] 2016 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[29-09-2016 23:34:48] 2016 ඔක්තෝම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[29-09-2016 23:34:05] 2016 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[29-09-2016 23:33:13] 2016 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[09-09-2016 01:36:49] 2016 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[31-08-2016 08:23:58] 2016 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[31-08-2016 08:23:51] 2016 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[15-08-2016 08:54:44] 2016 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[31-07-2016 21:24:18] 2016 අගෝස්තු මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[31-07-2016 21:24:15] 2016 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[15-07-2016 00:46:10] 2016 අගෝස්තු මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[15-07-2016 00:45:58] 2016 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[02-07-2016 20:03:20] 2016 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[02-07-2016 20:03:19] 2016 ජූලි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[02-07-2016 20:03:19] 2016 ජූලි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[16-06-2016 08:01:20] 2016 ජූනි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[30-05-2016 01:28:24] 2016 ජූනි මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[06-04-2016 23:10:16] 2016 දින 50 අඛණ්ඩ යාච්ඤාවDownload
[29-03-2016 01:08:05] 2016 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[29-03-2016 01:07:49] 2016 අප්‍රියෙල් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[29-03-2016 01:07:41] 2016 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[02-03-2016 20:58:06] 2016 මාර්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[30-01-2016 19:46:53] 2016 පෙබරවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[21-01-2016 09:14:03] 2016 පෙබරවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[21-01-2016 09:14:00] 2016 පෙබරවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[08-01-2016 22:11:39] 2016 ජනවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[31-12-2015 19:25:58] 2016 ජනවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[31-12-2015 19:25:34] 2016 ජනවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[29-11-2015 22:43:10] 2015 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[29-11-2015 22:43:02] 2015 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[29-11-2015 22:42:52] 2015 දෙසැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[04-11-2015 00:46:57] 2015 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[04-11-2015 00:46:50] 2015 නොවැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[04-11-2015 00:46:45] 2015 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[05-10-2015 03:19:15] 2015 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[01-10-2015 21:58:56] 2015 ඔක්තෝම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[01-10-2015 20:53:14] 2015 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[09-09-2015 06:09:30] 2015 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[01-09-2015 21:57:50] 2015 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[01-09-2015 21:57:47] 2015 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[01-09-2015 21:50:14] 2015 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[11-08-2015 08:06:43] මහා මැතිවරණය 2015 අත් පත්‍රිකාවDownload
[03-08-2015 06:08:21] 2015 අගෝස්තු මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[03-08-2015 03:24:13] 2015 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[30-06-2015 18:56:03] 2015 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[29-06-2015 12:09:22] 2015 ජූලි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[29-06-2015 12:09:20] 2015 ජූලි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[03-06-2015 06:21:27] 2015 ජූනි මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[31-05-2015 22:21:34] 2014 ජූනි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[22-04-2015 05:25:53] 2015 අප්‍රියෙල් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[22-04-2015 05:25:29] 2015 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[22-04-2015 05:24:48] 2015 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[19-03-2015 21:08:11] 2015 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[25-02-2015 22:51:00] 2015 මාර්තු මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[24-02-2015 22:51:23] 2015 මාර්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[30-01-2015 03:32:11] 2015 පෙබරවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[30-01-2015 03:32:07] 2015 පෙබරවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[30-01-2015 03:32:03] 2015 පෙබරවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[12-01-2015 22:13:45] 2015 ජනවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[31-12-2014 17:45:50] 2015 ජනවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[15-12-2014 07:50:24] 2014 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 5Download
[15-12-2014 07:50:04] 2014 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 4Download
[08-12-2014 00:19:58] 2014 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 3Download
[08-12-2014 00:19:51] 2014 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[01-12-2014 19:36:40] 2014 දෙසැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[25-11-2014 07:42:12] 2014 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[25-11-2014 07:42:01] 2014 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 4Download
[25-11-2014 07:41:43] 2014 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 3Download
[19-11-2014 01:50:44] 2014 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[07-11-2014 07:03:39] 2014 නොවැම්බර් මාසය සඳහා මව් සුපුවතDownload
[30-10-2014 08:30:07] 2014 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[30-10-2014 08:30:02] 2014 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[30-10-2014 08:29:45] 2014 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[30-10-2014 08:29:35] 2014 නොවැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[18-10-2014 08:43:18] 2014 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා පිය සුපුවත Download
[10-10-2014 02:05:01] 2014 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[10-10-2014 02:05:00] 2014 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 3Download
[10-10-2014 02:05:00] 2014 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[23-09-2014 08:01:28] 2014 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[23-09-2014 08:01:21] 2014 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[10-09-2014 22:08:44] 2014 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[05-09-2014 00:30:04] 2014 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[17-08-2014 23:14:36] 2014 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[13-08-2014 08:33:29] 2014 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[24-07-2014 06:45:02] 2014 අගෝස්තු මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[24-07-2014 06:44:54] 2014 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[23-07-2014 04:57:32] 2014 අගෝස්තු මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[08-07-2014 06:26:42] 2014 ජූලි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[08-07-2014 06:26:41] 2014 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[08-07-2014 06:26:41] 2014 ජූලි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[12-06-2014 01:08:31] 2014 ජූනි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[30-04-2014 09:32:13] 2014 මැයි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[29-04-2014 21:51:43] 2014 මැයි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[28-04-2014 08:59:02] 2014 මැයි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[12-04-2014 22:23:03] 2014 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[12-03-2014 23:07:42] 2014 මාර්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[12-03-2014 23:05:55] 2014 මාර්තු මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[07-02-2014 00:47:59] 2014 පෙබරවාරි මස මව් සුපුවතDownload
[05-02-2014 05:01:12] 2014 පෙබරවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[05-02-2014 04:59:03] 2014 පෙබරවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[05-02-2014 04:59:01] 2014 පෙබරවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[17-01-2014 23:59:00] 2014 ජනවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[11-01-2014 23:13:49] 2014 ජනවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[11-01-2014 23:13:42] 2014 ජනවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[13-12-2013 10:55:06] මව් සුපුවත - 2013 දෙසැම්බර් මාසයDownload
[03-12-2013 05:50:22] 2013 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[26-11-2013 01:31:19] 2013 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[21-11-2013 06:56:42] 2013 දෙසැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[21-11-2013 06:56:36] 2013 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[02-11-2013 07:38:16] 2013 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[29-10-2013 19:07:25] 2013 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[29-10-2013 19:07:23] 2013 නොවැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[30-09-2013 22:16:48] 2013 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[25-09-2013 23:21:06] 2013 ඔක්තෝම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[25-09-2013 23:21:01] 2013 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[12-09-2013 03:15:18] 2013 සැප්තැම්බර් මස මව් සුපුවතDownload
[12-09-2013 03:15:14] 2013 ජූනි මස මව් සුපුවතDownload
[12-09-2013 03:15:09] 2013 මැයි මස මව් සුපුවතDownload
[12-09-2013 03:14:49] 2013 අප්‍රියෙල් මස මව් සුපුවතDownload
[12-09-2013 03:14:39] 2013 පෙබරවාරි මස මව් සුපුවතDownload
[11-09-2013 08:24:28] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-09-16 සිට 10-05Download
[01-09-2013 21:09:01] 2013 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[27-08-2013 18:36:15] 2013 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[29-07-2013 01:28:22] 2013 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[29-07-2013 01:28:18] 2013 අගෝස්තු මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[29-07-2013 01:24:15] වගකීම් ගන්නා සැමගේ අවධානය සඳහා - ශිෂ්‍ය සහයක එකතුව 2013 අගෝස්තුDownload
[29-07-2013 01:21:12] 2013 අගෝස්තු මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[11-07-2013 09:49:10] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-07-08 සිට 08-04Download
[25-06-2013 05:03:39] 2013 ජූලි මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[21-06-2013 19:12:13] 2013 ජූලි මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[02-06-2013 23:20:48] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-06-24 සිට 06-30Download
[02-06-2013 23:20:44] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-06-17 සිට 06-23Download
[02-06-2013 23:20:41] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-06-10 සිට 06-16Download
[02-06-2013 23:20:35] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-06-03 සිට 06-09Download
[29-05-2013 20:42:15] 2013 ජූනි මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[26-05-2013 23:50:19] 2013 ජූනි මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[25-03-2013 04:42:13] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-04-29 සිට 05-05Download
[25-03-2013 04:42:07] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-04-21 සිට 04-28Download
[25-03-2013 04:41:56] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-04-14 සිට 04-20Download
[25-03-2013 04:41:17] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-04-07 සිට 04-13Download
[25-03-2013 04:41:14] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-03-31 සිට 04-06Download
[21-03-2013 05:46:07] පුබුදු පුවත් 2013 අප්‍රියෙල්Download
[21-03-2013 02:03:49] 2013 අප්‍රියෙල් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[21-03-2013 01:58:54] 2013 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[20-02-2013 00:27:00] 2013 මාර්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[05-02-2013 22:36:00] 2013 පෙබරවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[28-01-2013 04:24:25] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-02-04 සිට 02-10Download
[28-01-2013 04:24:13] 2013 පෙබරවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[16-01-2013 21:10:08] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-01-21 සිට 02-03Download
[16-01-2013 21:09:59] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-01-14 සිට 01-20Download
[03-01-2013 00:10:25] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2013-01-07 සිට 01-13Download
[03-01-2013 00:10:17] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-12-31 සිට 2013-01-06Download
[31-12-2012 22:16:56] 2013 ජනවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[31-12-2012 22:16:45] 2013 ජනවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[28-11-2012 23:36:55] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-12-24 සිට 12-30Download
[28-11-2012 23:36:44] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-12-17 සිට 12-23Download
[28-11-2012 23:36:34] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-12-10 සිට 12-16Download
[28-11-2012 23:36:24] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-12-02 සිට 12-09Download
[23-11-2012 18:29:14] 2012 දෙසැම්බර් මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[22-11-2012 03:56:01] 2012 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[02-11-2012 06:58:51] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-11-26 සිට 12-01Download
[02-11-2012 06:58:45] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-11-19 සිට 11-25Download
[02-11-2012 06:58:40] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-11-12 සිට 11-18Download
[26-10-2012 09:56:33] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-11-05 සිට 11-11Download
[26-10-2012 09:56:22] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-10-29 සිට 11-04Download
[26-10-2012 09:56:08] 2012 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[24-10-2012 08:00:03] 2012 නොවැම්බර් මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[02-10-2012 03:06:56] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-10-22 සිට 10-29Download
[02-10-2012 03:06:46] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-10-15 සිට 10-21Download
[02-10-2012 03:06:38] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-10-08 සිට 10-14Download
[02-10-2012 03:06:30] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-10-01 සිට 10-07Download
[02-10-2012 03:00:30] 2012 ඔක්තෝම්බර් මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[21-09-2012 02:13:21] 2012 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[28-08-2012 02:40:28] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-09-24 සිට 09-30Download
[28-08-2012 02:40:24] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-09-17 සිට 09-23Download
[28-08-2012 02:40:21] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-09-10 සිට 09-16Download
[28-08-2012 02:40:17] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-09-03 සිට 09-09Download
[21-08-2012 04:30:46] 2012 සැප්තැම්බර් මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[27-07-2012 20:34:46] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-08-20 සිට 08-26Download
[27-07-2012 20:34:41] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-08-13 සිට 08-19Download
[27-07-2012 20:34:36] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-08-06 සිට 08-12Download
[27-07-2012 20:34:33] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-07-30 සිට 08-05Download
[23-07-2012 21:48:29] 2012 අගෝස්තු මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[22-07-2012 22:21:04] 2012 අගෝස්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[05-07-2012 07:39:25] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-07-23 සිට 07-29Download
[05-07-2012 07:39:19] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-07-16 සිට 07-22Download
[04-07-2012 07:44:29] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-07-08 සිට 07-15Download
[21-06-2012 03:06:53] 2012 ජුලි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක් Download
[20-06-2012 23:31:13] සංඝ පවුල් දින සුපුවත ජූලි 2012Download
[12-06-2012 23:48:49] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-06-25 සිට 07-01Download
[12-06-2012 23:48:37] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-06-18 සිට 06-24Download
[05-06-2012 03:27:51] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-06-11 සිට 06-17Download
[05-06-2012 03:27:45] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-06-04 සිට 06-10Download
[29-04-2012 23:32:26] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-05-07 සිට 05-13Download
[29-04-2012 23:32:20] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-04-30 සිට 05-06Download
[28-04-2012 07:46:33] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-4-16-22_23-29Download
[08-04-2012 23:07:22] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-4-9-15Download
[03-04-2012 20:39:12] පුබුදු පුවත් 2012 04Download
[03-04-2012 20:38:51] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-2-5-11Download
[03-04-2012 20:38:50] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-2-12-18Download
[03-04-2012 20:38:48] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2012-1-29_2-4 Download
[03-04-2012 20:38:46] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-9-4-10Download
[03-04-2012 20:38:44] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-9-25_10-01Download
[03-04-2012 20:38:43] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-9-18-24Download
[03-04-2012 20:38:41] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-9-11-17Download
[03-04-2012 20:38:39] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-8-7-13Download
[03-04-2012 20:38:35] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-8-28-9-03Download
[03-04-2012 20:38:10] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-8-14-20Download
[03-04-2012 20:38:08] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-7-31-8-6Download
[03-04-2012 20:38:07] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-7-17-23Download
[03-04-2012 20:35:32] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2011-7-10-16Download
[03-04-2012 20:35:30] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත - 2012-01-22_28Download
[03-04-2012 20:35:28] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත - 2012-01-16_21Download
[03-04-2012 20:35:23] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත - 2012-01-09_15Download
[03-04-2012 20:35:20] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත - 2012-01-02_08Download
[03-04-2012 20:35:18] ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත - 2011 දෙසැම්බර් මසDownload
[03-04-2012 20:35:15] දෙවන් පහන් මිණි නඟා වඩිනු සුදතුනේDownload
[03-04-2012 20:32:44] දින 50 අඛණ්ඩ යාච්ඤාවDownload
[03-04-2012 20:32:36] කාලසටහන 2012Download
[03-04-2012 20:32:27] 2012 පෙබරවාරි මස සාංඝික පවුල් දින සුපුවතDownload
[03-04-2012 20:32:25] 2012 ජනවාරි මස සාංඝික පවුල් දින සුපුවතDownload

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org