ප්‍රකාශනය බාගත කර ගැනීම සඳහා Download   මත Click කරන්න.
ප්‍රකාශනයබාගත කරමු
[21-01-2020 02:24:56] 2020 ජනවාරි සුදතුම් ගමනDownload
[26-12-2019 21:46:44] 2020 ජනවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[26-12-2019 21:46:38] 2019 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[27-11-2019 18:44:32] 2019 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[27-11-2019 18:44:32] 2019 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[27-11-2019 18:44:32] 2019 දෙසැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[17-11-2019 17:56:24] 2019 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[29-10-2019 22:11:42] 2019 නොවැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[29-10-2019 22:11:40] 2019 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[29-10-2019 22:11:39] 2019 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[18-10-2019 20:37:09] 2019 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[30-09-2019 22:18:38] 2019 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[10-09-2019 07:54:03] 2019 මනස්ස්ථාපන දින 40Download
[02-09-2019 08:23:31] 2019 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[02-09-2019 08:23:30] 2019 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[15-08-2019 18:31:07] 2019 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[29-07-2019 19:35:48] 2019 අගෝස්තු මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[29-07-2019 19:35:47] 2019 අගෝස්තු මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[25-07-2019 08:52:12] 2019 අගෝස්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[25-07-2019 08:52:07] 2019 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[01-07-2019 21:41:59] 2019 ජූලි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[01-07-2019 21:41:59] 2019 ජූලි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[24-06-2019 18:07:07] 2019 ජූලි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[05-06-2019 21:34:23] 2019 ජුනි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[05-06-2019 21:34:22] 2019 ජුනි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[27-05-2019 22:07:11] 2019 ශුද්ධාත්ම මංගල මහෝත්සවය - පෙරමග සූදානම්Download
[14-05-2019 02:11:20] 2019 මැයි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[14-05-2019 02:11:20] 2019 මැයි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[14-05-2019 02:11:19] 2019 මැයි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[14-05-2019 02:11:08] 2019 අප්‍රියෙල් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[05-03-2019 10:38:22] 2019 මාර්තු මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[05-03-2019 10:38:22] 2019 මාර්තු මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[17-02-2019 23:27:08] 2019 පෙබරවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 2Download
[02-02-2019 03:20:10] 2019 පෙබරවාරි මස සංඝ පවුල් දින සුපුවතDownload
[02-02-2019 03:20:09] 2019 පෙබරවාරි මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[02-02-2019 03:20:07] 2019 පෙබරවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[02-01-2019 22:38:26] 2019 ජනවාරි මාසය සඳහා අයැදිමට අත්වැලක්Download
[30-11-2018 04:50:53] 2018 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[30-11-2018 04:50:49] 2018 දෙසැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[30-11-2018 04:50:47] 2018 දෙසැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[01-11-2018 05:10:44] 2018 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[01-11-2018 05:10:43] 2018 නොවැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[01-11-2018 05:10:41] 2018 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[03-10-2018 04:24:09] 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[03-10-2018 04:23:54] 2018 ඔක්තෝම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[03-10-2018 04:23:44] 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[03-09-2018 19:11:50] 2018 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[03-09-2018 19:09:02] 2018 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[03-09-2018 18:59:51] 2018 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org