ප්‍රකාශනය බාගත කර ගැනීම සඳහා Download   මත Click කරන්න.
ප්‍රකාශනයබාගත කරමු
[01-11-2018 05:10:44] 2018 නොවැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[01-11-2018 05:10:43] 2018 නොවැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[01-11-2018 05:10:41] 2018 නොවැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවතDownload
[03-10-2018 04:24:09] 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[03-10-2018 04:23:54] 2018 ඔක්තෝම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload
[03-10-2018 04:23:44] 2018 ඔක්තෝම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[03-09-2018 19:11:50] 2018 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ප්‍රශංසා එකතු සුපුවත 1Download
[03-09-2018 19:09:02] 2018 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා අයැදීමට අත්වැලක්Download
[03-09-2018 18:59:51] 2018 සැප්තැම්බර් මස සාංඝික පවුල් දිනය සඳහා සුපුවතDownload

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org