කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

තෛ‍්‍රයි මාසික කඳවුර 2014 මාර්තු

සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න
සවන්දෙන්න

යාච්ඤාවට අත්වැලක් දෙසැම්බර් 2014

Rev. Fr. Oscar Aberathne

දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල මැවූ අතර, භාග්‍යවන්ත අම්මා - මරිය තුමිය, මාංශගතවූ දෙවියන් වහන්සේට උපත ලබා දුන්නීය. සියල්ල සෑදූ දෙවියන් වහන්සේ භාග්‍යවන්ත අම්මාගෙන් සැදුම් ලත් සේක. මෙසේ ඔවුන් වහන්සේ සෑදූ සියල්ල නැවත සෑදූ සේක. ශුන්‍යතාවයෙන් සියල්ල මැවිය හැකි ඔවුන් වහන්සේ, මවන ලද දේ විරූපී වූ විට ඒවා භාග්‍යවන්ත අම්මාගේ උදව්ව නැතිව නැවත නිර්මාණය නොකරන සේක.


එසේ නම් දෙවියන් වහන්සේ මවන ලද සියල්ලෙහි පියානණ් වන සේම , මරියතුමිය නැවත මවන ලද සියල්ලෙහි අම්මා වන්නීය. දෙවියන් වහන්සේ ස්ථාපිත කරන ලද සියල්ලෙහි පියාණෝය. මරිය තුමිය නැවත ස්ථාපිත කරන සියල්ලෙහි අම්මා වන්නීය. දෙවියන් වහන්සේ තමන් විසින් ජනිත කළ පුතණුවන් තුළ සියල්ල මැවූ සේක. මරිය තුමිය සියල්ලටම ගැළවීම ලබා දෙන තැනන් වහන්සේට උපත ලබා දුන්නීය.

තිබෙන සියල්ල පැවැත්ම ලබන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ජනිත කළ පුතණුවන් තුළය. පවතින සියල්ල යහපත් බවට පත්කරන තැනන් වහන්සේට උපත ලබා දුන්නේ භාග්‍යවන්ත අම්මාය.

"සැබවින්ම වචනයාණෝ ඔබ සමඟය."


පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org